توزیع کشمش سیاه خشک

توزیع مستقیم کشمش سیاه خشک

انگور میوه‌ای پرخاصیت و پرکاربرد است که در سراسر جهان کشت‌ می‌شود در ایران هم انگور در انواع مختلفی مانندانگور‌عسکری،انگورشاهرودی، انگورسیاه،انگور سلطانی،انگوری

بیشتر بخوانید