عرضه کشمش تیزابی قوچان

عرضه کشمش تیزابی قوچان

کشمش از جمله خشکباری به شمار می رود که به دو روش سنتی و صنعتی از انگور های زرد و سیاه و سبز به دست می آید و همواره می توان آنها را به صورت خام و پخته شده مورد ا

بیشتر بخوانید